ZASADY I WARUNKI

Spółka handlowa

TMD Trade s.r.o.

Siedziba spółki: Prowazekova ul. 2873/14, 945 01 Komárno

ID: 54 167 175

NUMER VAT: 2121589613

IČ DPH: SK2121589613

Wpis do rejestru handlowego sądu rejonowego Nitra sekcja s.r.o. wstawić numer 55760/N na sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.termodom .sk

 1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) spółki TMD Trade s.r.o. reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (zwanej dalej „umową sprzedaży”) zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym (zwanym dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.termodom.sk (zwanej dalej „Stroną Internetową”), za pośrednictwem interfejsu Strony Internetowej (zwanego dalej „Interfejsem Internetowym Sklepu”).

1.2. Postanowienia odbiegające od warunków mogą być negocjowane w umowie sprzedaży. Odmienne ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

1.3. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy zakupu. Umowa sprzedaży oraz regulamin zostały sporządzone w języku słowackim. Umowa kupna może zostać zawarta w języku słowackim.

1.4. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

 1. Konto użytkownika

2.1. Po zarejestrowaniu się Kupującego w Serwisie, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „Kontem Użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamówić towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towary, kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych na koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez Kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towarów są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5. Sprzedawca może usunąć Konto Użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzystał z Konta Użytkownika przez okres dłuższy niż 36 miesięcy lub jeśli Kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy Zakupu (w tym Regulaminu).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 1. Zawarcie umowy zakupu

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do tych towarów.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienione w interfejsie internetowym sklepu są ważne tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Słowackiej.

3.4. Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:

3.4.1. zamówione towary (zamówione towary są „wkładane” przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu).

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towarów, szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów oraz dane kontaktowe.

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „Zamówieniem”).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedającego, klikając przycisk „Wyślij zamówienie”. Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem poczty elektronicznej Kupującego”).

3.6. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedający jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty połączenia telefonicznego) ponosi sam kupujący, przy czym koszty te nie mogą różnić się od stawki podstawowej.

 1. Cena towarów i warunki płatności

4.1. Cena towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie Umowy kupna mogą zostać zapłacone Sprzedającemu przez Kupującego w następujący sposób:

gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

płatność z góry na rachunek bankowy sprzedawcy;

4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3. Sprzedający nie wymaga od Kupującego kaucji ani innych podobnych płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla art. 4.6 Regulaminu w odniesieniu do obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego.

4.6. Sprzedający jest uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towarów do Kupującego.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być ze sobą łączone.

4.8. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę – w odniesieniu do płatności dokonanych na podstawie Umowy kupna. Sprzedający podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokument podatkowy – faktura zostanie wystawiona Kupującemu przez Sprzedawcę po dokonaniu zapłaty ceny towaru i zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe odstąpienie od umowy sprzedaży towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby, od umowy sprzedaży towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po dostawie, od umowy sprzedaży towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i które nie mogą zostać zwrócone ze względów higienicznych, oraz od umowy sprzedaży dotyczącej dostarczenia nagrania dźwiękowego lub wizualnego lub programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone.

Jeśli towary zostały zafakturowane lub zamówione pod numerem ID, zwrot towarów nie jest możliwy.

Jeśli w momencie składania zamówienia towar był dostępny w magazynie, w tym przypadku nie można go zwrócić, ponieważ jest to zamówienie towaru bezpośrednio dla kupującego, a zatem jest to sprzedaż towarów wykonanych na zamówienie.

5.2. O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 lub w innych przypadkach, w których nie można odstąpić od umowy sprzedaży towarów, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towarów w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania towarów, z zastrzeżeniem, że jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy sprzedaży towarów musi zostać wysłane do sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Aby odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący może skorzystać z wzoru formularza dostarczonego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego na adres e-mail sprzedającego [email protected].

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z art. 5.2 Regulaminu, umowa sprzedaży towarów zostaje rozwiązana. Towary muszą zostać zwrócone Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy w oryginalnym stanie, nieuszkodzone, nieużywane, w nieuszkodzonym opakowaniu i bez uszkodzonych plomb lub na samym produkcie lub opakowaniu. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedającego, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany pocztą, a także ponosi wszelkie opłaty i kary.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z Art. 5.2 Regulaminu, Sprzedający zwróci środki otrzymane za towary (produkty) od Kupującego w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży towarów, wyłącznie poprzez przesłanie środków na rachunek wskazany przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy kupna, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, zanim Kupujący nie zwróci Sprzedającemu towarów lub nie udowodni, że wysłał towary do Sprzedającego.

5.5. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zwrot szkód i zużycia towarów z roszczeniem Kupującego o zwrot ceny zakupu towarów w kwocie uznanej przez Sprzedającego.

5.6. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w każdym czasie do momentu odbioru towaru przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu Cenę Zakupu bez zbędnej zwłoki, w gotówce na rachunek wskazany przez Kupującego.

5.7. W przypadku wręczenia kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, zgodnie z którym w przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży towaru, umowa darowizny w odniesieniu do takiego prezentu przestaje obowiązywać, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu prezentu wraz z towarem.

5.8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towarów, które podlegały odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów w terminie 14 dni, a które Kupujący wysłał przesyłką pobraniową na adres Sprzedawcy.

 1. Transport i dostawa towarów

6.1. W przypadku uzgodnienia metody transportu na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tą metodą transportu.

6.2. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy sprzedaży do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy.

6.3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych odpowiednio z powtórnym dostarczeniem towaru. koszt jakiejkolwiek innej metody dostawy.

6.4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika i sporządzenia protokołu szkody. W przypadku uszkodzenia opakowania wskazującego na ingerencję w przesyłkę, kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia Sprzedającemu wszelkich wad stwierdzonych w opakowaniu dostarczonych towarów w ciągu 24 godzin od otrzymania dostarczonych towarów.

 1. Prawa wynikające z wadliwego wykonania

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw z tytułu wadliwego wykonania są regulowane przez obowiązujące przepisy powszechnie wiążące.

7.2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że towary są wolne od wad w momencie ich odbioru. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, że w momencie, gdy kupujący przyjął dostawę towarów:

7.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami i mają właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego ze względu na charakter towarów,

7.2.2. towary nadają się do celu, do którego sprzedawca podaje, że mają być używane lub do którego towary tego samego rodzaju są powszechnie używane,

7.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorcowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub wzorcem,

7.2.4. towary w odpowiedniej ilości, miary lub wagi; oraz

7.2.5. towary są zgodne z wymogami prawnymi.

7.3. Przepisy określone w art. 7.2 Regulaminu nie ma zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, które towary miały w momencie przejęcia przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

7.4. Kupujący będzie dochodził roszczeń z tytułu wadliwego świadczenia pod adresem siedziby Sprzedającego, gdzie przyjęcie reklamacji jest możliwe w odniesieniu do sprzedanego asortymentu. Za moment złożenia reklamacji uznaje się moment, w którym Sprzedający otrzyma reklamowany towar od Kupującego.

 1. Inne prawa i obowiązki Stron

8.1. Kupujący nabywa własność towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towarów.

8.2. Sprzedający nie jest związany jakimkolwiek kodeksem postępowania w rozumieniu Kodeksu cywilnego w stosunku do Kupującego.

8.3. Słowacka Inspekcja Handlowa, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, adres internetowy: www.soi.sk, jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna.

8.4. Nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Słowacka Inspekcja Handlowa nadzoruje przestrzeganie ustawy o ochronie konsumentów w określonym zakresie.

8.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niedostarczenia towarów i anulowania zamówienia Kupującego na podstawie nieprawidłowo podanej ceny sprzedaży towarów z powodu błędu w interfejsie internetowym, na którym działa sklep internetowy Sprzedającego, lub z powodu trwałego stanu niedostępności towarów, o którym Sprzedający nie wiedział z powodu błędu w interfejsie internetowym, na którym Sprzedający prowadzi sklep internetowy. W przypadku, gdy towar z nieprawidłową ceną sprzedaży zostanie dostarczony Kupującemu pomimo dołożenia przez Sprzedającego wszelkich starań, Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o tym fakcie, a Sprzedający ma prawo do odzyskania towaru od Kupującego w stanie nienaruszonym.

8.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie.

 1. Polityka prywatności

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną, zapewnia ustawa o ochronie danych osobowych.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i adres dostawy (zwanych dalej łącznie „danymi osobowymi”).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży oraz w celu prowadzenia Konta Użytkownika. O ile Kupujący nie wybierze innej opcji, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę również w celu przesyłania Kupującemu informacji i powiadomień handlowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego bez zbędnej zwłoki o zmianie swoich danych osobowych.

9.5. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu. Z wyjątkiem osób transportujących towary, dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim przez Sprzedającego bez uprzedniej zgody Kupującego.

9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są prawidłowe oraz że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.8. Jeżeli Kupujący uzna, że Sprzedawca lub Podmiot przetwarzający (art. 9.5) przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe w odniesieniu do celu ich przetwarzania, może:

9.8.1. poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienie,

9.8.2. zażądać od sprzedawcy lub podmiotu przetwarzającego naprawienia sytuacji.

9.9. Jeśli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia mu takich informacji. Sprzedający jest uprawniony do pobrania rozsądnej opłaty za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

 1. Wysyłanie powiadomień handlowych i przechowywanie plików cookie

10.1. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie komunikacji biznesowej od Sprzedającego na adres elektroniczny Kupującego.

10.2.Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie tzw. pliki cookie w przeglądarce. Używamy plików cookie w celu usprawnienia i ulepszenia świadczonych przez nas usług oraz w celu realizacji umowy. Sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail
[email protected]

 1. Dostawa

11.1. Kupujący może otrzymywać powiadomienia handlowe na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika lub podany przez Kupującego w zamówieniu.

 1. Postanowienia końcowe

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu słowackiemu. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12.2. Jeśli jakiekolwiek postanowienie warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany umowy sprzedaży lub warunków wymagają formy pisemnej.

12.3. Umowa zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej sprzedawcy w sekcji WSZYSTKO O ZAKUPIE.

12.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres siedziby TMD Trade s.r.o., Prowazekova ul. 2873/14, 945 01 Komárno, adres e-mail [email protected], telefon +421 918 940 949.